Lūgšana Svētā Meinarda dienā Ikšķilē

Lūgšana Svētā Meinarda dienā Ikšķilē

14. augustā, Svētā Meinarda dienā, Ikšķiles Svētā Meinarda salā, kur atrodas Latvijas apustuļa uzceltā vēsturiskā kapela, notika lūgšanu dievkalpojums, ko organizēja Krievu luterāņu epifānijas draudze un Svētā Meinarda fonds. Piedalījās garīdznieki no Latvijas un Nīderlandes. Baznīcas mācītājs brālis Pāvels un kalpotāji svinēja Matīnes dievkalpojumu. Īsā uzrunā viņš pieminēja Svētā Meinarda darbību un viņa kalpošanu Latvijā. Viņš teica:

«Svētā Meinarda diena ir svarīga diena ne tikai mūsu draudzei un Svētā Meinarda fondam. Mūsu fonds ir nosaukts Svētā Meinarda vārdā. Mums ir svarīgi saglabāt saikni ar pirmo baznīcu, kristietības pirmsākumiem Latvijā un Livonijā. «Viņš ieradās Livonijā tikai Kristus dēļ, tikai sludināt…» (Livonijas Indriķa hronika, 2. lpp.) Svētais Meinards savu kalpošanu veica bez vardarbības. Tas nebija raksturīgi tā laika tautu misionāru praksei, kas vispirms pievērsa karali kristietībai un pēc tam to uzspieda tautai ar valsts metodēm. Svētais Meinards saņēma atļauju misijai no Polockas kņaza un strādāja kopā ar cilvēkiem. Jēzus Kristus pavēle iet un mācīt, iet un kristīt visas tautas. bīskapam Meinardam nebija tikai vārdi, bet gan vitāli svarīgs aicinājums pievērst mūsu zemes iedzīvotājus ticībai Trīsvienīgajam Dievam. Meinarda pēcteči nāca ar uguni un zobenu un pakļāva visas tautas, kas dzīvoja šajās teritorijās. Taču Meinards mums parādīja, ka mēs varam rīkoties citādi — nevis ar spēku, bet ar mīlestību un ticību. Tādējādi mēs varam secināt, ka Svētā Meinarda rīcībā bija liela nozīme.»

Lietus un sliktie laikapstākļi netraucēja noturēt lūgšanu dievkalpojumu, pēc kura dalībnieki pulcējās, kur notika saruna par svētā mantojumu un viņa nozīmi mūsdienās.


 

14 августа, в День святого Мейнарда в Икшкиле у острова святого Мейнарда с исторической часовней, построенной апостолом Латвии, прошла молитва, организованная русскоязычной лютеранской общиной Богоявления и фондом святого Мейнарда. Участвовали в ней священнослужители из Латвии и Нидерландов. Пастор церкви, брат Павел с сослужителями отслужил Утреню. Во время краткого слова он упомянул о деятельности святого Мейнарда и его служении в Латвии. Он сказал:

«День святого Мейнарда — важный день не только для нашей общины и для фонда святого Мейнарда. Наш фонд назван в честь святого Мейнарда. Для нас важно поддерживать связь с первой церковью, истоками христианства в Латвии и Ливонии. «Он пришел в Ливонию только ради Христа, только для того, чтобы проповедовать…» (Хроника Индрика Ливонского, стр. 2) Святой Мейнард нес свое служение без насилия. Это не было типично для миссионерской практики народов того времени, когда сначала обращали в христианство царя, а затем государственными методами навязывали его народу. Святой Мейнард получил разрешение на миссию от полоцкого князя и работал с народом. Повеление Иисуса Христа идти и учить, идти и крестить все народы… было для епископа Мейнарда не просто словами, а жизненным призывом обратить людей нашей земли к вере в Триединого Бога. Потомки Мейнарда пришли с огнем и мечом и покорили все народы, жившие в тех местах. Однако Мейнард показал, что можно поступить иначе, не силой, а любовью и верой. Поэтому мы можем сделать вывод, что в действиях Св. Мейнарда был большой смысл.»

Дождь и плохая погода не помешали совершению молитвы, после которой участники собрались в защищенном месте, где состоялась беседа о наследии этого святого и его значении в наши дни.